Jagel, Avraham ben Ḥananya: Eshet ḥayil : ṿe-hu derush ... ʿośeh shalom ... Ṿinitsiya : be-mitsvat Daniʾel Zaneti ube-veto, [1605 oder 1606] = 5366
Content