Vollgnadt, Jacob: Theses Peri tēs epilēpsias. Basileae : typis Conradi Waldkirchii 1593
Inhalt