Seder ha-tefilot ke-minhag ʾAshkenazi ... Basiliʾah : Ḳonrad Ṿaldḳirkh, [1598] = [5]359
Content