Grynaeus, Johann Jacob: Diaptyxis de sancto et aeterno Domini nostri Iesu Christi testamento. Basileae : [s.n.], anno 1586
Content