Brunn, Johann Jacob von: Hē theōria tēs apoplēxias kai therapeia. Basileae : typis Georgii Deckeri academ. typogr., an. 1648
Content