Polanus von Polansdorf, Amandus: Theses theologicae de ecclesia. Basileae : Typis Iacobi Foileti 1602
Inhalt