Sovremennyja skazki = : Moderne Fabeln : . Smertʹ ironii / Aleksandr Amfiteatrov. Ženeva. 1905
Contenu du document