Gregorius: Grēgoriou Nazanzēnou tou theologou eis tous Makkabaious logos = : Gregorii Nazanzeni in Maccabaeos oratio graece. Parisiis : apud Guil. Morelium, 1552
Content