Ovretta musicale chi consista in certas canzuns spiritualas, da diversa materia, & in diversas melodias, à glorificatiun dil nom da Dieu. In Scuol : da Jacob Nott Gadina, anno 1769
Contenuto