Synesius: Synesiou Episkopou Kyrēnēs hapanta ta heuriskomena = : Synesii episcopi Cyrenes Opera quae extant omnia. Lutetiae : Ex Officina Nivelliana, M.DCXII [1612]