Apollonius: Apollonius von Pergen ebene Örter. Leipzig : Böhme, 1796