Scheuchzer, Johann Jacob: Homo diluvii testis et theoskopos. Tiguri : typis Henrici Byrgklini 1726
Inhalt