Scheuchzer, Johann Jacob: Homo diluvii testis et theoskopos. Tiguri : typis Henrici Byrgklini, 1726
Contenu du document