Panorama vom Rigi Kulm : Panorama du Rigi Koulm. Rigi Koulm : Alphons Zimmermann 1860
Inhalt