Tixier, Jean: Ioannis Ravisii Textoris, Epistolae. Lvgdvni : Apvd Seb. Gryphivm 1544