Waser, Kaspar: Orthodidascalia de sacrificio cruento, expiatorio, unico & perfecto D. N. Iesu Christi. Tiguri : typis Wolphianis 1615
Inhalt