Antonius Melissa: ... Apomnēmoneumatōn, ek diaphorōn tōn te kath' hēmas, kai tōn dyrathen bibliōn tomoi treis : Maximou Kephalaiōn peri teleias agapēs kai allōn aretōn .... Theophilou pros Autolykon peri Theou kai pisteōs christianōn, biblia 3. Tatianou Assyriou [...]. Tiguri : Christophorus Froschoverus excudebat, anno 1546