Eustathius: Eustathiou archiepiskopou Thessalonikēs parekbolai eis tēn Omērou Iliada kai Odysseian meta euporōtatou kai pany ōphelimou pinakos. Romae : apud Antonium Bladum ..., 1542-1550
Contenu du document