Situations-Plan : [Ausstellungshallen Landesausstellung 1883]. Zürich : J.J.Hofer, [1883]
Content