Abrahamus Bloemaert. [S.l.], [1740]
 

Abrahamus Bloemaert