Merian, Matthaeus: Kÿburg. [Frankfurt am Main], [1642]
 

Kÿburg