Pfenninger, Heinrich: Alphonse Pfyffer : Ex=Directeur et Senateur de la Republique Helvetique. [Schweiz] : [Verlag nicht ermittelbar] 1798
 

Alphonse Pfyffer