Wenig, F. W: Pestalozzi : Geb. am 12.t Jan. 1746. Gest. am 17.t Febr. 1827. Quedlinburg & Leipzig : Verlag v. Gottfr. Rasse, [circa 1800?]
 

Pestalozzi