Makhir: Sefer Avḳat rokhel : yedaber mi-śakhar ṿe-ʿonesh umi-G[an]"ʿE[den] ṿe-Gehinom ume-ḥevle Mashiaḥ umi-yemot ha-Mashiaḥ umi-teḥiyat ha-metim umi-yom ha-din ume-ʿolam ha-ba .. [...]. Ṿenitsiʾah : bi-defus ... Zorzi di Ḳavali, [1566] = [5]326
Content