Polanus von Polansdorf, Amandus: Theses theologicae de sacramento baptismi. Basileae : Typis Conradi Waldkirchii, Anno 1600
Content