Vollgnadt, Jacob: Theses Peri tēs epilēpsias. Basileae : typis Conradi Waldkirchii, 1593
Inhalt