Insulae Sondae quae Sunt Sumatra Iava, Borneo, &c. [Frankfurt am Main?] : [Johann David Zunner?], [1679?]
Inhalt