Stupanus, Emmanuel: Tou kata tēn kardian palmou diagnōseōs te kai therapeias diaskepsis. Basileae : Typis Ioh. Iacobi Genathii, Academ. Typographi, Anno 1616
Content