Simon, Balthasar: Tēs gangrainas, kai tou sphakelou diagnōsis, prognōsis kai therapeia. Basileae : Typis Iohannis Schroeteri, [1618?]
Content