Harscher, Matthias: Syzētēsis inauguralis de tremore. Basileae : Typis Ioh. Iacobi Genathii, Acad. Typographi, [1619]
Contenuto