Platter, Felix: Theōrēmata peri tēs physikēs hypokeimenou kai tropou didaxeōs, id est, De subiecto et modo tractationis, tanquam materia & forma eius. Basileae : typis Ioh. Iacobi Genathii, [1634]
Content