Polanus von Polansdorf, Amandus: Theses theologicae de ecclesia. Basileae : Typis Iacobi Foileti, 1602
Inhalt