Dionysius: Dionysiou Areopagiou Episkopou Athēnōn pros Timotheon episkoponperi tēs ekklēsiastikēs hierarchias logos : Meta tōn scholiōn hellēnikōn = D. Dionysii Areopagitae Atheniensium Episcopi ad Timotheum de ecclesiastica hierarchia, Oratio : Cuius capitum argumenta [...]. [Basileae] : [in officina Hervagiana], [Anno 1539]