Sefer Shemuʾel : in ṭoyṭsher shprakh ... Basil : ... Ḳonraṭ Valdḳirkh, [1612] = [5]372