Sommer, Giorgio: Pompei. Napoli : Giorgio Sommer, [1867?]