Johannes: [Iōannou tou Chrysostomou, peri proseuchēs, logoi B. Tou autou synkrisis basilikēs dynasteiās, kai ploutou, kai hyperochēs, pros monachon syzōnta tē alēthestatē [...]. [Paris] : Egidius Gormontius, [1529]
Content