Synesios de Cyrène ; Grégoire de Nazianze, saint ; Portus, Franciscus: <Sinesou tou Kurênaiou, episcopou Ptolemaidos, Hymnoi en diaphorois melesi>. Synesii Cyrenaei, episocopi Ptolemaidis, Hymni vario lyricorum versuum genere. [...]. [Genève] : Henri II Estienne, 1568
Content
There is no content avaibable here yet.