Synesios de Cyrène: <Sinesou tou Kurênaiou, episcopou Ptolemaidos, Hymnoi en diaphorois melesi>. Synesii Cyrenaei, episocopi Ptolemaidis, Hymni vario lyricorum versuum genere. [...]. [Genève] : Henri II Estienne, 1568
Contenu du document