Hérodote: <Herodotou Alikarnassêos Historiôn logoi th, Epigraphomenoi Mousai. Tou autou Exêgêsis peri tês Homerou Biotês>. Herodoti Halicarnassei Historiarum lib. [...]. [Genève] : Henri II Estienne, 1592
Inhalt