Athénagore: <Athenagorou Athenaiou, philosophou christianou, apologia peri christianôn. Tou autou peri anastaseôs tôn nekrôn> : Athenagorae Atheniensis philosophie [...]. [Genève] : Henri II Estienne, 1557