Athanase, saint: <Athanasiou Dialogoi E peri tês hagias Triados. Basileiou logoi D kata dyôsebous Eunomoiou. Anastasiou kai Kyrillou ekthesis syntomos tês orthodoxou pisteôs.>. [...]. [Genève] : Henri II Estienne, 1570