Justin, saint: <Ioustinou tou philosophou kai parturos Epistolê pros Diogneton, kai logos pros Hellênas>. Justini Philosophi et martyris Epistola ad Diognetum, et Oratio [...]. [Genève] : Henri II Estienne, 1592