Stobaeus, Joannes: Keras Amaltheias : Iōannou tou Stobaiou Eklogai apophthegmaton kai hypothekon = Joannis Stobei Sententiae ex thesauris Graecorum delectae. Cyri Theodori Dialogus de amicitiae [...]. Aureliae Allobrogum : pro Francisco Fabro, bibliopola Lugdunensi, 1609
Inhalt