582 Titles for Printer / Publisher = bey Johann Kaspar Ziegler or Printer / Publisher = Ziegler. or Printer / Publisher = Ziegler (Offizin, Zürich)
Filters

jump to filter-options