1 Titre

__jump_to_filteroptions
Recherche: Lieu = [Zürich]
  • Page de titre
    Doctor der Theologie. Antistes der Kirche Zürich geb. den 21 October 1741
    Meyer, H.
    [Zürich?] : [Verlag nicht ermittelbar], [nach 1825]