1 Titre

__jump_to_filteroptions
Recherche: Imprimeur / Éditeur = bey Johann Jacob Bodmer ou Imprimeur / Éditeur = Bodmer.
  • Page de titre
    Hottinger, Johann Heinrich [1620-1667] ; Heidegger, Hans Heinrich [1591-1668] ; Schneeberger, Johann Ludwig [1594-1658] ; Rahn, Heinrich ; Irminger, Johann Jakob [1588-1649] ; Thomann, Hans Peter [1583-1651] ; Stucki, Johann Rudolf [1596-1660] ; Suter, Hans Kaspar [1601-1655] ; Simler, Johann Wilhelm [1605-1672] ; Denzler, Johann Jacob [1622-1705] ; Wirz, Hans Rudolf [1627-1692] ; Huber, Hans Kaspar [1627-1696]
    Tiguri : typis Ioh. Iacobi Bodmeri, anno Messiae nati 1647