1 Titre

__jump_to_filteroptions
Recherche: Auteur, Collaborateur = Gyger, Hans Konrad
  • Page de titre
    Stätten, Flecken, Dörffren, Kirchen, Schlößren, alten Burgstäl: Flüßen, Bächen, Räben, Hölzren, Wäldren, Amthäusren, Gebürgen &c. &c
    Gyger, Hans Konrad [1599-1674] ; Bruppacher, Heinrich [1758-1835] ; Hofmeister, Johannes [1721-1800] (Ed.) ; Gyger, Hans Jakob [1659-1693]
    [Zürich] : Joh: Hofmeisteri, 1793