North Perthshire sheet. [Edinburgh] : John Bartholomew, [ca. 1900]
Inhalt