Homo diluvii testis et theoskopos. Tiguri : typis Henrici Byrgklini, 1726
Contenuto