De metallicis libri tres. Romae : ex typographia Aloysii Zannetti, 1596