Grēgoriou tou Nazianzēnou tou theologou hapanta, ta mechri nyn mēn heuriskomena ... : tou autou bios, syngrapheis hypo Souïda, Sophroniou, kai Grēgoriou tou presbyterou. En Basileia : analōmasi Ioannou tou herbagiou, etei theogonias chiliostō pentakosiostō pentēkostō mēni boēdromiōni [1550]
Inhalt