Opera miscellanea : Rogeri Cotes. [Lemgoviae] : [typis Meyerianis], [1768]